เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาอำเภออมก๋อย
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : นายระกา งามประเสริฐยิ่ง (บ้านยางเปียง)

ช่องทางการติดต่อ : ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

อัตลักษณ์

ผลผลิตกาแฟอะราบิกาอินทรีย์

การปลูกพืชภายใต้ร่มเงา

 

ผลผลิต

ผลกาแฟสด (เชอรี่) รวม 4 ตำบลในปี 2561 ประมาณ 89.4 กิโลกรัม 

วันที่แก้ไข : 17/01/2019