เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลาง
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : ดอยลาง

ช่องทางการติดต่อ : ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

อัตลักษณ์

กาแฟรสกลมกล่อม หอมวนิลา ผสานกลิ่นดอกไม้อ่อน ๆ

ผลผลิต

ผลิตกาแฟเชอรี่ 6,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 1,500 kg/ปี

วันที่แก้ไข : 15/09/2017