เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยแจ๋ม
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแม่แจ๋ม

ช่องทางการติดต่อ : นายมานิต ขันเขียว

อัตลักษณ์

กาแฟจากยอดดอย รสชุ่มคอ ให้กลิ่นอายของสมุนไพร และเครื่องเทศออกรสพืชตระกูลสัมชัดเจน Balance ดี

ผลผลิต

ผลิตกาแฟเชอรี่ 7,500 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 1,500 kg/ปี

วันที่แก้ไข : 15/09/2017