เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มท่องเที่ยวกัลยาณิวัฒนา
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : กัลยาณิวัฒนา

ช่องทางการติดต่อ : นายทองดี ธุระวง

อัตลักษณ์

กาแฟรสชาติดี มีความหอม เมื่อลิ้มลองจะได้รสชาติส้ม พร้อมกลิ่นอายของเครื่องเทศและสมุนไพร

ผลผลิต

ผลิตกาแฟเชอรี่ 30,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 6,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟสาร 5,000 kg/ปี

วันที่แก้ไข : 15/09/2017