เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านใหม่พัฒนา
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านใหม่พัฒนา

ช่องทางการติดต่อ : นายตั๋ว จางอรุณ

อัตลักษณ์

เกษตรกรมีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่หมู่บ้านอื่นได้

ผลผลิต

 ผลสด 17,000 กก. กาแฟกะลา 23,000 กก.

วันที่แก้ไข : 05/09/2017