เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
บ้านปางม่วง
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านปางม่วง

ช่องทางการติดต่อ : นายปิยพงษ์ แสงยอย

อัตลักษณ์

สามารถนำกาแฟตกเกรดที่ไม่สามารถจำหน่ายได้นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต

กาแฟเชอรี่มีปริมาณผลผลิต 20,000 กิโลกรัม  กาแฟกะลามีปริมาณผลผลิต 10,000 กิโลกรัม

วันที่แก้ไข : 05/09/2017