เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
บ้านป่าคา
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านป่าคา

ช่องทางการติดต่อ : นายเลาสาร แซ่จ๋าว

อัตลักษณ์

กาแฟมีความหอมและมันเนื่องจากปลูกใต้ต้นแมคคาเดเมีย

ผลผลิต

กาแฟกะลาปริมาณผลผลิต 25,000 กิโลกรัม

วันที่แก้ไข : 05/09/2017